Sǝʟɐɥʇ @giawriana (Sǝʟɐɥʇ)

Sǝʟɐɥʇ

Twitter Followers Followers Widget

Twitter Following Following Widget

Twitter Tweets Tweets Widget

Twitter Lists Lists Widget

Twitter Favourites Favourites Widget

Summary

sǝʟɐɥʇ's Twitter Profile SummarySource: Trackalytics
id Date Followers
(change)
Following
(change)
Tweets
(change)
Lists
(change)
Favourites
(change)
1 October 20, 2019 10,008
(-2)
9,818
(-2)
4,608
(+5)
4
(0)
8,116
(+5)
2 October 19, 2019 10,010
(-1)
9,820
(+3)
4,603
(+4)
4
(0)
8,111
(+1)
3 October 18, 2019 10,011
(-12)
9,817
(-5)
4,599
(+1)
4
(0)
8,110
(+7)
4 October 17, 2019 10,023
(-16)
9,822
(-5)
4,598
(+1)
4
(-1)
8,103
(+2)
5 October 16, 2019 10,039
(-22)
9,827
(-15)
4,597
(+7)
5
(0)
8,101
(+10)
6 October 15, 2019 10,061
(-10)
9,842
(-6)
4,590
(+5)
5
(0)
8,091
(+5)
7 October 14, 2019 10,071
(-5)
9,848
(+1)
4,585
(+1)
5
(0)
8,086
(+2)
8 October 13, 2019 10,076
(+5)
9,847
(+13)
4,584
(-1)
5
(0)
8,084
(-1)
9 October 12, 2019 10,071
(-3)
9,834
(-2)
4,585
(+6)
5
(0)
8,085
(+4)
10 October 11, 2019 10,074
(-25)
9,836
(-68)
4,579
(+12)
5
(0)
8,081
(+20)
11 October 10, 2019 10,099
(-7)
9,904
(-5)
4,567
(+2)
5
(0)
8,061
(+12)
12 October 9, 2019 10,106
(-12)
9,909
(-12)
4,565
(+6)
5
(0)
8,049
(+7)
13 October 8, 2019 10,118
(-15)
9,921
(-9)
4,559
(+1)
5
(0)
8,042
(+4)
14 October 7, 2019 10,133
(-5)
9,930
(+8)
4,558
(+2)
5
(0)
8,038
(+2)
15 October 6, 2019 10,138
(-12)
9,922
(-6)
4,556
(0)
5
(0)
8,036
(+4)
16 October 5, 2019 10,150
(-9)
9,928
(-4)
4,556
(+2)
5
(0)
8,032
(+1)
17 October 4, 2019 10,159
(-10)
9,932
(-5)
4,554
(+2)
5
(0)
8,031
(+6)
18 October 3, 2019 10,169
(-18)
9,937
(-18)
4,552
(+1)
5
(0)
8,025
(0)
19 October 2, 2019 10,187
(-1)
9,955
(+1)
4,551
(+3)
5
(0)
8,025
(0)
20 October 1, 2019 10,188
(-17)
9,954
(-10)
4,548
(+6)
5
(0)
8,025
(+4)
21 September 30, 2019 10,205
(-28)
9,964
(-21)
4,542
(+10)
5
(0)
8,021
(+15)
22 September 29, 2019 10,233
(-18)
9,985
(-14)
4,532
(+7)
5
(0)
8,006
(+4)
23 September 28, 2019 10,251
(-7)
9,999
(0)
4,525
(+4)
5
(0)
8,002
(+6)
24 September 27, 2019 10,258
(-7)
9,999
(-4)
4,521
(+10)
5
(0)
7,996
(+14)
25 September 26, 2019 10,265
(-6)
10,003
(-15)
4,511
(+3)
5
(0)
7,982
(+6)
26 September 25, 2019 10,271
(-6)
10,018
(-9)
4,508
(+1)
5
(0)
7,976
(+4)
27 September 24, 2019 10,277
(-10)
10,027
(-7)
4,507
(+6)
5
(0)
7,972
(+4)
28 September 23, 2019 10,287
(-13)
10,034
(-4)
4,501
(+8)
5
(0)
7,968
(+4)
29 September 22, 2019 10,300
(+4)
10,038
(+8)
4,493
(+1)
5
(0)
7,964
(+4)
30 September 21, 2019 10,296
(-7)
10,030
(0)
4,492
(+13)
5
(0)
7,960
(+14)
31 September 20, 2019 10,303
(-9)
10,030
(-4)
4,479
(+5)
5
(0)
7,946
(+14)
32 September 19, 2019 10,312
(-12)
10,034
(-8)
4,474
(-2)
5
(0)
7,932
(+1)
33 September 18, 2019 10,324
(-1)
10,042
(+8)
4,476
(+4)
5
(+1)
7,931
(+34)
34 September 17, 2019 10,325
(-79)
10,034
(-60)
4,472
(+5)
4
(-1)
7,897
(+9)
35 September 16, 2019 10,404
(-5)
10,094
(-45)
4,467
(+10)
5
(0)
7,888
(+6)
36 September 15, 2019 10,409
(-13)
10,139
(-67)
4,457
(+14)
5
(0)
7,882
(+8)
37 September 14, 2019 10,422
(0)
10,206
(0)
4,443
(0)
5
(0)
7,874
(0)

sǝʟɐɥʇ Sǝʟɐɥʇ

  • Followers total: 10,008
  • Followers today: 2
  •   Following total: 9,818
  •   Following today: 2
  • Tweets total: 4,608
  • Tweets today: 5
  • Page views: 61
  • Last Updated: October 20,2019
  • Time tracked: 37 Days

unʇ uo ƃuos ʇsǝq ǝɥʇ uı uıʇsoɥƃ// fan account