علیرضا پورمسعود @a_poormasood (علیرضا پورمسعود)

Twitter Followers Followers Widget

Twitter Following Following Widget

Twitter Tweets Tweets Widget

Twitter Lists Lists Widget

Twitter Favourites Favourites Widget

Summary

علیرضا پورمسعود's Twitter Profile SummarySource: Trackalytics
id Date Followers
(change)
Following
(change)
Tweets
(change)
Lists
(change)
Favourites
(change)
1 May 7, 2020 24,727
(+87)
9
(0)
222
(-1)
108
(+4)
2,923
(+11)
2 May 6, 2020 24,640
(+3)
9
(0)
223
(+1)
104
(-3)
2,912
(+11)
3 May 5, 2020 24,637
(+29)
9
(0)
222
(+1)
107
(-1)
2,901
(+17)
4 May 4, 2020 24,608
(+34)
9
(0)
221
(+1)
108
(0)
2,884
(+26)
5 May 3, 2020 24,574
(+29)
9
(0)
220
(0)
108
(0)
2,858
(+31)
6 May 1, 2020 24,545
(+12)
9
(0)
220
(0)
108
(0)
2,827
(+2)
7 April 30, 2020 24,533
(+8)
9
(0)
220
(0)
108
(0)
2,825
(+15)
8 April 29, 2020 24,525
(+46)
9
(0)
220
(+1)
108
(-1)
2,810
(+10)
9 April 28, 2020 24,479
(+46)
9
(0)
219
(+1)
109
(+2)
2,800
(+2)
10 April 27, 2020 24,433
(+74)
9
(0)
218
(+1)
107
(+2)
2,798
(+11)
11 April 26, 2020 24,359
(+15)
9
(0)
217
(-1)
105
(0)
2,787
(+5)
12 April 25, 2020 24,344
(+56)
9
(0)
218
(+1)
105
(0)
2,782
(+9)
13 April 24, 2020 24,288
(+83)
9
(0)
217
(0)
105
(0)
2,773
(+13)
14 April 23, 2020 24,205
(+368)
9
(0)
217
(+3)
105
(+1)
2,760
(+43)
15 April 21, 2020 23,837
(+48)
9
(0)
214
(0)
104
(+1)
2,717
(+34)
16 April 20, 2020 23,789
(+30)
9
(0)
214
(+2)
103
(0)
2,683
(+7)
17 April 19, 2020 23,759
(+48)
9
(0)
212
(0)
103
(-2)
2,676
(+12)
18 April 18, 2020 23,711
(+826)
9
(0)
212
(+1)
105
(+4)
2,664
(+46)
19 April 15, 2020 22,885
(+2,972)
9
(0)
211
(+39)
101
(+12)
2,618
(+547)
20 January 30, 2020 19,913
(0)
9
(0)
172
(0)
89
(0)
2,071
(0)

insiderapps.com

علیرضا پورمسعود علیرضا پورمسعود

  • Followers total: 24,727
  • Followers today: 87
  •   Following total: 9
  •   Following today: 0
  • Tweets total: 222
  • Tweets today: 1
  • Page views: 1,166
  • Last Updated: November 8,2021
  • Time tracked: 20 Days

‏‏‏‏‏‏‏‏‏همه چیز می گذرد ...///(گاه نوشت) ????????وطن دوستی بخشی از ایمان است???????? https://t.co/rFpXTHNRev‎‎‎‎‎‎