Việt Tân Việt Tân

Việt Tân

Fan Distribution Distribution Widget

Fanpage Likes Likes Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Talking About Talking About Widget

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Summary

This page was recently added, full statistics will not be available until we have tracked more data.

Việt Tân's Fanpage SummarySource: Trackalytics
id Date Likes - (change) Talking about - (change) Check in's - (change)
1 December 14, 2017 1,308,189 - (-215) 44,985 - (-862) 0 - (0)
2 December 13, 2017 1,308,404 - (-179) 45,847 - (-1,822) 0 - (0)
3 December 12, 2017 1,308,583 - (-247) 47,669 - (-3,850) 0 - (0)
4 December 11, 2017 1,308,830 - (-235) 51,519 - (+1,961) 0 - (0)
5 December 10, 2017 1,309,065 - (-137) 49,558 - (-8,871) 0 - (0)
6 December 9, 2017 1,309,202 - (-56) 58,429 - (-10,496) 0 - (0)
7 December 8, 2017 1,309,258 - (-107) 68,925 - (-762) 0 - (0)
8 December 7, 2017 1,309,365 - (-97) 69,687 - (-5,685) 0 - (0)
9 December 6, 2017 1,309,462 - (-43) 75,372 - (-9,870) 0 - (0)
10 December 5, 2017 1,309,505 - (-119) 85,242 - (-17,095) 0 - (0)
11 December 4, 2017 1,309,624 - (+22) 102,337 - (+5,687) 0 - (0)
12 December 3, 2017 1,309,602 - (+9) 96,650 - (-192) 0 - (0)
13 December 2, 2017 1,309,593 - (+17) 96,842 - (-98) 0 - (0)
14 December 1, 2017 1,309,576 - (0) 96,940 - (0) 0 - (0)

Việt Tân Việt Tân

  • Likes total: 1,308,189
  • Likes today: 215
  • Talking about total: 44,985
  • Talking about today: 862
  • Page views: 48
  • Category: Community Organization
  • Last Updated: December 14,2017
  • Date Added: December 1,2017
  • Time tracked: 14 Days

Việt Tân là tập hợp của những con dân Việt từ mọi miền đất nước và khắp năm châu cùng khát vọng dân chủ hóa và canh tân đất nước.